กลับ

ตัวอย่างโครงการที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์

วัดยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร

วัดแห่งแรกในกรุงเทพมหานครที่นับเป็นวัดต้นแบบของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยโซลาร์เซลล์ เพื่อลดปัญหาที่ปัจจุบันวัดหลายแห่งต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าจำนวนมาก โดยหลังจากติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาของวัด วัดยานนาวาสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าลงได้ถึงเดือนละกว่า 20,000 บาท

วัดยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
วัดยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร

การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และการช่วยลดค่าไฟฟ้าภายในวัด

จากปัญหาที่วัดในปัจจุบันต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก และหลายๆ แห่งก็พยายามที่จะหาแนวทางส่งเสริมในเรื่องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดรายจ่ายด้านนี้
ซึ่งวัดยานนาวา นับเป็นวัดแห่งแรกในกรุงเทพมหานครที่นำระบบโซลาร์เซลล์มาใช้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งไว้บนอาคารของวัดจำนวน 96 แผง เป็นระบบโซลาร์เซลล์แบบ On Grid ที่มีรูปแบบการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ 2 ทาง ทางหนึ่งจากการไฟฟ้า และอีกทางหนึ่งจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้ง โดยมีอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์
เป็นตัวแปลงกระแสไฟฟ้าแบบตรงที่ได้จากโซลาร์เซลล์ ให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ ก่อนจะส่งกระแสไฟฟ้าที่ได้ไปใช้ภายในอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ควบคู่ไปกับไฟฟ้ากระแสหลักจากการไฟฟ้า ซึ่งพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ผู้ออกแบบและประสานงานการติดตั้งบอกว่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ 27 กิโลวัตต์ หรือประมาณ 120 หน่วย จะช่วยลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าไม่ต่ำว่า 20,000 บาทต่อเดือน จากค่าไฟที่วัดต้องจ่ายเดือนละกว่า 300,000 บาท

วัดยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร

วัดต้นแบบของการหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนอาคารวัดยานนาวาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พระพรหมวชิรญาณเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ได้แสดงความรู้สึกกับท่านพระครูวิมลปัญญาคุณว่า “อาตมาคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2518 เมื่อครั้งไปประชุมสมัชชาคณะสงฆ์ไทย ที่สหรัฐอเมริกา แต่ตอนนั้นราคามันแพงมาก ในวันนี้ความฝันของอาตมาเป็นจริงแล้ว”

การส่งเสริมเรื่องการใช้พลังงานทดแทนของวัด เป็นหนึ่งในหลายของโครงการที่ทางมหาเถรสมาคม องค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ส่งเสริมให้วัดทั่วประเทศได้ใช้เป็นทางเลือกด้านพลังงาน ซึ่งการหันมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ภายในวัดยานนาวาครั้งนี้ เป็นสิ่งหนึ่งที่พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม หวังให้วัดยานนาวาเป็นวัดต้นแบบของการลดการใช้พลังงาน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดรายจ่ายแก่ทางวัด และทำให้วัดสามารถนำงบประมาณนี้ไปใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์ และค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ได้ โดยพระพรหมวชิรญาณมั่นใจว่าการที่วัดยานนาวา
หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การขยายผลใช้พลังงานทดแทนไปยังสถานที่สำคัญ สถานที่ราชการ และสถานที่อื่นๆ ในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
www.news.thaipbs.or.th
www.dhammarecord.blogspot.com