กลับ

ตัวอย่างโครงการที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์

โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี

จากห้องเรียนบ้านดินสู่โรงเรียนต้นแบบพลังงานทดแทนในเรื่องการนำพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบโซลาร์เซลล์มาใช้งาน โรงเรียนศรีแสงธรรม เริ่มต้นจากการนำแผงโซลาร์เซลล์เก่าๆ มาซ่อมแซมเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนจะค่อยๆ ขยายผล เริ่มติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 6 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าทั้งหมดภายในโรงเรียน ไปจนถึงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้นี้สู่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อาทิโครงการสู่ภัยแล้งด้วยการพัฒนาระบบสูบน้ำลึกพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน

โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี

กำเนิดโรงเรียนศรีแสงธรรม

พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า "พระอาจารย์" ได้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม ในปี พ.ศ. 2553 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนการศึกษาสำหรับเด็กๆ ในชุมชน โดยเริ่มแรกพระอาจารย์ตัดสินใจพาเด็กๆ สร้างอาคารเรียนแบบบ้านดินขนาด 112 ตารางเมตร เพราะเป็นแนวทางที่ประหยัดที่สุดและสามารถทำได้ตัวเอง ซึ่งในเวลาต่อมา อาคารเรียนแบบบ้านดินดังกล่าวมีขนาดไม่เพียงพอรองรับนักเรียนได้ พระอาจารย์จึงนำเงินจากการขายบ้านมาสร้างเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น และเริ่มเดินหน้าพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา โดยเน้นให้เด็กๆ มีส่วนร่วม ได้ลงมือทำ ได้สร้างผลงานด้วยตัวเอง และสามารถนำความรู้ดังกล่าวกลับไปใช้ในครอบครัวและเลี้ยงตัวเองในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ และการเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนด้วยแผงโซลาร์เซลล์

โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี

จากห้องเรียนบ้านดินสู่โรงเรียนต้นแบบพลังงานโซลาร์เซลล์

จุดเริ่มต้นของการนำ “โซลาร์เซลล์” มาใช้ในโรงเรียนศรีแสงธรรม เริ่มต้นมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งในตอนนั้นมีเพียงแผ่นโซลาร์เซลล์เก่าๆ แตกๆ ที่พังแล้ว จึงนำมาซ่อมแซม และทดลองใช้งานในรูปแบบต่างๆ ก่อนจะเริ่มเดินหน้าติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 6 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าทั้งหมด จนทำให้ค่าไฟฟ้าภายในโรงเรียนลดลงอย่างมากจากเดือนละ 6,000 บาท เหลือเพียง 40 บาทเท่านั้น ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จมากในการนำพลังงานสะอาดจากธรรมชาติมาช่วยลดรายจ่ายและทำให้โรงเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านพลังงาน

นอกจากจะจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาพลังงานทดแทนมาตั้งแต่ชั้น ม. 1 แล้ว โรงเรียนศรีแสงธรรม ยังได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้จัดทำโครงการ ประดิษฐ์ผลงานจากโซลาร์เซลล์เพื่อเข้าร่วมประกวดโครงการงานต่างๆ จนได้รับรางวัลมากมาย รวมถึงฝึกให้มีการนำโซลาร์เซลล์มาประยุกต์เข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ตู้น้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์เข้าแปลงผักต่างๆ ตลอดจนการประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่จากโซลาร์เซลล์ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเท่านั้น พระอาจารย์และเด็กๆ ในโรงเรียนยังได้ริเริ่ม เปิดการอบรมเรื่องโซลาร์เซลล์ให้กับบุคคลที่สนใจ ทั้งเข้ามาดูงานที่โรงเรียน และการนำทีมงาน นักเรียน ม.ปลาย ของโรงเรียนเข้าไปช่วยติดตั้งโซลาร์เซลล์ตามบ้านเรือนทั้งแบบออฟกริด และออนกริดในช่วงหยุดวันเสาร์อาทิตย์ด้วย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
www.posttoday.com
www.thairath.co.th