กลับ

ตัวอย่างโครงการที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์

โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี

โรงพยาบาลแสงอาทิตย์แห่งแรกจากการระดมทุนของประชาชน ผ่านกองทุนแสงอาทิตย์ (Thailand Solar Fund) อันเป็นความร่วมมือของ
15 เครือข่ายที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ยั่งยืน และเป็นธรรม กองทุนแสงอาทิตย์มี
เป้าหมายที่จะระดมทุนจากประชาชนทั่วประเทศเพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาให้กับโรงพยาบาลของรัฐ 7 แห่งภายในปี พ.ศ.2562 นี้

โรงพยาบาลแก่งคอย โรงพยาบาลแสงอาทิตย์แห่งแรกจากการระดมทุนของประชาชน ผ่านกองทุนแสงอาทิตย์
โรงพยาบาลแก่งคอย โรงพยาบาลแสงอาทิตย์แห่งแรกจากการระดมทุนของประชาชน ผ่านกองทุนแสงอาทิตย์

โซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงพยาบาลแห่งแรกจากการบริจาคของประชาชน

โรงพยาบาลแก่งคอยถือเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการเพิ่มขึ้น และมีปริมาณที่สูงกว่าโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆในจังหวัดสระบุรี ภาระค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลแก่งคอย ปี พ.ศ. 2560 เฉลี่ยเดือนละ 357,000 บาท และ ปี พ.ศ. 2561 เฉลี่ยเดือนละ 370,000 บาท หากคิดตลอดทั้งปีโรงพยาบาลแก่งคอยต้องรับภาระค่าไฟฟ้าสูงถึงปีละกว่า 4 ล้านบาท ด้วยงบประมาณอันจำกัด โรงพยาบาลแก่งคอยจึงพยายามรณรงค์และเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าไฟฟ้าอยู่เสมอ เชื่อว่าการระดมทุนเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลครั้งนี้ โดยเริ่มต้นที่ขนาด 30 กิโลวัตต์ จะช่วยลดภาระค่าไฟให้กับโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อปี และหากมีมาตรการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมด้วยจะช่วยให้ลดภาระค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว และสามารถนำเงินที่ลดค่าไฟฟ้าได้ไปใช้ในการรักษาชีวิตผู้ป่วยและเพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไปได้

พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี ในฐานะประธานกองทุนแสงอาทิตย์ กล่าวว่า การติดตั้งครั้งนี้ใช้พื้นที่ประมาณ 240 ตารางเมตรของหลังคาอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีกำลังผลิตติดตั้ง 33.75 กิโลวัตต์ จะช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลแก่งคอยได้ราวปีละ 217,000 บาทโดยมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 4 ปีเท่านั้น ทั้งนี้ ระบบจะยังคงใช้งานได้ต่อไปและรวมเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่จะประหยัดได้ราว 5,425,000 บาท ตลอดระยะเวลา 25 ปี

โรงพยาบาลแก่งคอย โรงพยาบาลแสงอาทิตย์แห่งแรกจากการระดมทุนของประชาชน ผ่านกองทุนแสงอาทิตย์

จุดเริ่มต้นปฏิวัติพลังงานบนหลังคาโรงพยาบาล

การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานหมุนเวียนของโรงพยาบาลแก่งคอยถือเป็นการจุดประกายให้กับหลังคาของโรงพยาบาล โรงเรียน บ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ ช่วยกันลงมือผลิตไฟฟ้าบนหลังคาจากแสงอาทิตย์มาใช้อย่างเต็มที่ อย่างที่ จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กล่าวไว้ว่า การปฏิวัติพลังงานบนหลังคาของโรงพยาบาลกำลังจะนำไปสู่การร่วมกันลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและการลดมลพิษทางอากาศจากภาคการผลิตไฟฟ้า รัฐบาลที่เล็งเห็นอนาคตใหม่ของพลังงานจำเป็นต้องผลักดันนโยบายรับซื้อพลังงานแสงอาทิตย์ Net metering ที่จะทำให้เกิดการหักลบอัตโนมัติของหน่วยไฟฟ้าจากการใช้และที่ผลิตได้

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
www.greenpeace.org