ที่มาแคมเปญ

จากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลให้ประเทศไทยต้องนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ
เนื่องจากมีกำลังการผลิต
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน กระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงได้ริเริ่มโครงการ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้”
โดยการเริ่มต้นด้วยการสร้างความรู้และตระหนักถึงความสำคัญต่อการ ใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์อย่าง
“โซลาร์เซลล์” จะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และหันมาใช้โซลาร์เซลล์ในชีวิตประจำวันกันมากขึ้น และพลังงานจากจุดเล็กๆ ที่เริ่มต้นโดยคนไม่กี่คนก็จะกลายเป็นระดับมหภาคที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนได้ในที่สุด

เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์

อยากรู้ไหม
ติดโซลาร์เซลล์แล้ว
ช่วยลดค่าไฟในบ้านได้เท่าไร?

ตัวอย่างโครงการ
ที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์

ข่าวสารน่ารู้