head-survey

ร่วมทำแบบสำรวจเกี่ยวกับโครงการ

CLEAN ENERGY FOR LIFE

”ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน”

t-shirt

รับฟรี เสื้อยืด
”Clean Energy For Life”
(จำนวนจำกัด)

ที่มาแคมเปญ

การใช้พลังงานสะอาดถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ช่วยส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต สังคม เเละสิ่งเเวดล้อม คณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการพลังงาน (กกพ.)
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดนี้
จึงได้จัดทำโครงการ "Clean Energy For Life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"
เพื่อสร้างการสื่อสารเเบบบูรณาการให้ประชาชนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี เเละนำไปสู่การมีส่วนร่วม
ให้เกิดการปฎิบัติจริงอย่างรูปธรรมมากขึ้น ภายใต้การสื่อสาร
3 เเกนพลังงานสะอาดหลัก คือ Solar Power, Waste to Energy เเละ Bio Energy โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปลายทางจะสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ยั่งยืนให้กับประชาชนได้ในอนาคต

เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์

ข่าวสารน่ารู้